KS. TARCHAŁA JÓZEF JOACHIM (1806-1881)

Proboszcz w parafii od 1849 do 1850. ???
Syn Szymona, rolnika, i Katarzyny z d. Krupa. Urodził się 19 III 1806 w Siedlcu (par. Łęg Tarnowski). Szkołę trywialną ukończył w Radłowie. Filozofię studiował w Przemyślu jako stypendysta funduszu religijnego, teologię we Lwowie I Tarnowie. Tutaj też 13 VII 1834 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Pisztka.
W 1834 pracował jako wikary w Szczepanowie, od grudnia 1834 objął wikariat i katecheturę w szkole głównej w Myślenicach, 17 II 1842 został proboszczem w Gnojniku. Tu przeżył rabację chłopską. Uciekł do proboszcza w Gwoźdźcu, ale tam został schwytany i przewieziony do Bochni. Po dwudziestodniowym areszcie powrócili z tamtejszym proboszczem J. Chochorowskim na swoje placówki. Był gorliwym duszpasterzem. Dbał o katechizację dzieci i starszych. Zachęcał do częstej spowiedzi. Protegował Towarzystwo Wstrzemięźliwości.
W marcu 1848 objął urząd dziekana dekanatu czchowskiego i inspektora nauki religii. W tym samym roku został dziekanem dekanatu brzeskiego i inspektorem szkół. 25 VII 1850 objął probostwo w Myślenicach i stanowisko dziekana oraz inspektora w szkołach ludowych tego dekanatu. Zmarł 10
VIII 1881.
Odznaczony EC.