Chrzest

CHRZEST
/KKK 1213 – 1284/

       „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą stwierdzającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.”
„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęciom i wszystkim, co może być najcenniejsze… Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą i łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd i obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.” (Św. Grzegorz z Nazjanzu).

Znaczenie poszczególnych elementów liturgii chrztu św.

       Znaczenie i łaska sakramentu chrztu ukazują się jasno w obrzędach jego celebracji. Uczestnicząc w nich z uwagą, śledząc czynności i słowa tej celebracji jesteśmy wprowadzeni w całe bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia w każdym nowo ochrzczonym (neoficie).
Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż.
Głoszenie Słowa Bożego oświeca kandydatów i zgromadzenie prawdą objawioną i pobudza ich do udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Chrzest jest bowiem w szczególny sposób „sakramentem wiary”, ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary.
Ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, czyli diabła, dlatego wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm. Celebrans kładzie na niego rękę, a on w sposób wyraźny wyrzeka się Szatana. Tak przygotowany kandydat do chrztu może wyznać wiarę Kościoła, której zostanie „powierzony” przez chrzest.
Woda chrzcielna zostaje poświęcona przez modlitwę epikletyczną (albo podczas obrzędów chrztu, albo w czasie Wigilii Paschalnej). Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, „narodzili się z wody i z Ducha” (J3,5).
Następuje wówczas istotny obrzęd sakramentu – chrzest w sensie ścisłym. Oznacza on i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa. W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności może on być także widzialny przez trzykrotne polanie głowy kandydata. Trzykrotnemu polaniu wodą towarzyszą słowa szafarza: „N (imię kandydata chrztu), ja ciebie chrzczę i imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, to znaczy „namaszczonym” Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król.
Biała szata ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3,27) i zmartwychwstał z Chrystusem.
Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie „światłem świata” (Mt 5,14).
Nowo ochrzczony jest teraz dziedzicem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać modlitwę dzieci Bożych: „Ojcze nasz”.
Uroczyste błogosławieństwo kończy obrzęd udzielania chrztu. Podczas chrztu niemowląt szczególne miejsce zajmuje błogosławieństwo matki.

Kto może chrzcić?

       Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter (kapłan) oraz diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nie ochrzczona, mająca wymaganą intencję. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć czynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci i zastosować trynitarną formułę chrzcielną (N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego). Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia.
Tą koniecznością udzielenia chrztu przez świeckich jest np.: niebezpieczeństwo śmierci. Należy pamiętać jednak, że gdy jest udzielony taki chrzest (z wody) to gdy niebezpieczeństwo minie należy chrzest uzupełnić w Kościele o elementy: znak krzyża, egzorcyzmu, namaszczenia Krzyżmem świętym, białą szatę, błogosławieństwa. I tego może dokonać tylko kapłan (szafarz zwyczajny).
Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach, możliwie najszybciej po urodzeniu.

Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

       1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują.
2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku i jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. (KPK, kan 868)

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

       1. świadectwo urodzenia dziecka
2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był poza parafią w której dziecko ma być ochrzczone)
3. zaświadczenie z parafii zamieszkania dla chrzestnych, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
4. dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Chrzestni

       Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych)

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

       1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
2. ukończył 16 lat
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Czas zgłoszenia

       Jeśli okoliczności na to pozwalają co najmniej tydzień przed zamierzonym terminem chrztu należy zgłosić chrzest w kancelarii parafialnej.

Czas chrztu w naszej parafii

       Zaleca się by sakramentu chrztu udzielać podczas Mszy św. z udziałem wspólnoty parafialnej. Chrztu udzielamy w niedzielę podczas mszy o godz. 11.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zapisaniu danych dziecka w księdze chrztów w kancelarii parafialnej.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

       1. świeca
2. biała szata

GODZINY URZĘDOWANIA
CZWARTEK, SOBOTA  –  7.15 –  7.45
ŚRODA    18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)*
PIĄTEK     18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)* – SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA
W SPRAWACH PILNYCH PROSZĘ DZWONIĆ NA NR 14 6867777 lub 607777748
* PORA ZIMOWA