Komunia Święta

SAKRAMENT EUCHARYSTII
/KKK  1322 – 1419/

       Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.
„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”.

Eucharystia – źródło i szczyt życia Kościoła

       Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Jak jest określana Eucharystia?

       Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:
• Eucharystią,
• Wieczerzą Pańską
• Łamaniem Chleba
• Zgromadzeniem eucharystycznym
• Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana
• Najświętszą Ofiarą
• ofiara czysta
• Świętą i Boską liturgią
• Komunią
• rzeczami świętymi
• chlebem aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności
• wiatykiem
• Mszą świętą

Eucharystia w ekonomii zbawienia

       Znaki chleba i wina. W centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Kościół wierny poleceniu Pana nie przestaje czynić, aż do dnia Jego chwalebnego przyjścia, pamiątki tego, co uczynił Chrystus w wigilię swojej męki: „Wziął chleb…”, „Wziął kielich napełniony winem…” Znaki chleba i wina, stając się w tajemniczy sposób Ciałem i Krwią Chrystusa, nie przestają oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowania darów dziękujemy Stwórcy za chleb i wino, owoc „pracy rąk ludzkich”, najpierw jednak „owoc ziemi” i „winnego krzewu”, dary Stwórcy.
Ustanowienie Eucharystii. Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca, podczas wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie miłości. Zostawiając im dowód tej miłości, nie chcąc oddalić się nigdy od swoich oraz czyniąc ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, którą polecił Apostołom celebrować aż do swego powtórnego przyjścia. „Ustanowił ich wówczas kapłanami Nowego Przymierza”.
Polecenie Jezusa, by powtarzać Jego gesty i słowa, „aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26), nie polega tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił. Odnosi się ono do liturgicznej celebracji, przez Apostołów i ich następców, pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca.

Liturgiczna celebracja Eucharystii

Przebieg celebracji
• Zgromadzenie się wszystkich uczestników.
• Liturgia Słowa Bożego
• Przygotowanie darów
• Modlitwa Eucharystyczna (anafora, prefacja, epikleza, opis ustanowienia, anamneza, modlitwa wstawiennicza)
• Komunia święta (Pokarm ów nazywa się u nas Eucharystią)
• Rozesłanie

Eucharystię powinniśmy więc pojmować:
– jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca;
– jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała;
– jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego Ducha.

Owoce Komunii świętej:
• Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem
• Komunia chroni nas przed grzechem
• Komunia święta gładzi grzechy powszednie
• Komunia święta zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych
• Eucharystia tworzy Kościół
• Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim
• Eucharystia jednoczy chrześcijan
• Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały

SZAFARZ EUCHARYSTII

       Zwyczajnym szafarzem sprawującym Eucharystię jest kapłan.
Zwyczajnym szafarzem udzielania komunii św. jest też diakon.
Nadzwyczajnym szafarzem komunii św. może być człowiek świecki posiadający misję od biskupa.
GODZINY URZĘDOWANIA
CZWARTEK, SOBOTA  –  7.15 –  7.45
ŚRODA    18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)*
PIĄTEK     18.45 – 19.30 (17.45 – 18.30)* – SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA
W SPRAWACH PILNYCH PROSZĘ DZWONIĆ NA NR 14 6867777 lub 607777748
* PORA ZIMOWA