31 Niedziela zwykła 2021

 1. Niedziela – piąta niedziela miesiąca, Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła.
 2. Poniedziałek – Uroczystość Wszystkich Świętych, rozpoczyna się Tydzień Modlitw za Zmarłych. Msze w kościele o 7.; 9.00 i 11.00. nie będzie mszy o 16.00. O 14.00 msza św. na cmentarzu parafialnym, a po niej procesja po cmentarzu. Przy bramie cmentarza tradycyjna kwesta na Seminarium duchowne w Tarnowie. Zachęcamy do zyskiwania i ofiarowania odpustów zupełnych i cząstkowych za zmarłych.
 3. Wtorek – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze w kościele o 6,30, 7.00, 9,00 i 17.00 (to jest po przyjściu z cmentarza). O 15.00 zgromadzimy się na cmentarzu tam pomodlimy się za zmarłych i w drodze do kościoła odmówimy różaniec z wypominkami.
 4. Od 2 do 8 listopada Różaniec wieczorny z wypominkami listopadowymi w dni powszednie o 16.30 i po nim msza św. W niedzielę różaniec o 15.30.
 5. Środa – okazja do spowiedzi od 16,00.
 6. Czwartek – pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitw o powołania i za powołanych, okazja do spowiedzi od 16.00. Na 16,30 ks. Katecheta zaprasza kandydatów do bierzmowania z klasy 8 wraz z rodzicami.
 7. Piątek – pierwszy piątek miesiąca, okazja do spowiedzi od 16.00. wyjazd do chorych od 8.00.
 8. Sobota – pierwsza sobota miesiąca.
 9. Niedziela – pierwsza niedziela miesiąca listopada, składka na potrzeby diecezjalne.
 10. Dziękuję Paniom: Joannie Pytka i Aldonie Gicala za kwiaty do kościoła i na cmentarz.
 11. Dziękuję też panom Janowi Zgraji i Włodzimierzowi Bagińskiemu za prace związane z przywróceniem na swoje miejsce zdewastowanego krzyża. Bóg zapłać!
 12. Zachęcamy do czytelnictwa Gościa Niedzielnego.
 13. O odpustach

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

 

W pierwszym tygodniu listopada można zyskać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami). Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:

 1. jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba spełnić także zwyczajne warunki zyskania odpustu;
 2. codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i tam odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być także myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu.

  Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:

 1. spowiedź sakramentalna;
 2. Komunia św.;
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inna modlitwa).

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed 1 listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy).

Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia św. plus modlitwa w intencjach papieża oraz wykonanie czynu odpustowego).

Ponadto Kościół udziela odpustu cząstkowego, który można zyskać każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie) i ofiarować za dusze w czyśćcu. Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:

 1. nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za zmarłych;
 2. pobożne odmówienie zatwierdzonych modlitw za zmarłych, a są to Jutrznia lub Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych oraz dwie krótkie modlitwy Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu.

Do zyskania odpustu cząstkowego nie jest wymagana Komunia św. ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego warto zachęcać wiernych do odwiedzania cmentarza i do modlitwy za zmarłych przez cały rok oraz przy okazji listopadowej modlitwy różańcowej za zmarłych uczyć prawnie zatwierdzonych formuł modlitwy za zmarłych:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

oraz

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci.

Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.

Można również przygotować w parafii wspólną modlitwę brewiarzową za zmarłych.

Dekret Penitencjarii

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.

Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w synowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem Kościoła katolickiego.

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021 r.

 

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

 

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel

Regens

 

Oryginalny tekst dokumentu:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/28/0700/01488.html

 

Załącznik 1: Dekret z 22 października 2020 roku, o którym mowa w powyższym dokumencie:

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Oryginalny tekst dokumentu:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/23/0545/01264.html#ita